Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Το κείμενο της πρωτοβουλίας στα ελληνικά

Ευρωπαϊκή Παιδεία Υψηλής Ποιότητας για Όλους


  1. Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία (άρθρα 165, 166 και 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέσω δράσεων που έχουν στόχο την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας μέσω ιδίως της εκμάθησης και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών μελών, την ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και εκπαιδευτικών, (ενθαρρύνοντας μεταξύ άλλων την ακαδημαϊκή αναγνώριση διπλωμάτων και περιόδων σπουδών), προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αναπτύσσοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα κοινά προβλήματα των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών. 

  2. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει θέσει πέντε στόχους στους τομείς της Απασχόλησης, της Έρευνας, της Ανάπτυξης και της Καινοτομίας, της Εκπαίδευσης αλλά και της Φτώχειας και του Κοινωνικού αποκλεισμού. Η επίτευξη των στόχων αυτών εξαρτάται από μια καλύτερη παιδεία όχι μόνο στο επίπεδο των πανεπιστημίων αλλά και στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ευρώπη έχει κάνει πολλά στον τομέα των ανταλλαγών των φοιτητών και των εκπαιδευτικών καθώς και στον τομέα της εκμάθησης των γλωσσών, αλλά απομένουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ο στόχος της «ανάπτυξης παιδείας υψηλού επιπέδου» της Συνθήκης και φυσικά οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 δηλ. η επίτευξη μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

  3. Το πρόγραμμα «ERASMUS για όλους» που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020, συνεχίζει την επιτυχή παράδοση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης (Erasmus, Comenius, κλπ.), προβλέπει μεγαλύτερη θεσμική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και στήριξη των μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών στους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (διαδικασίες της Μπολόνια και της Κοπεγχάγης αντίστοιχα). Η στήριξη αυτή είναι αναγκαία ιδίως στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση των αρνητικών τάσεων που έχουν διαπιστωθεί σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ με βάση τις έρευνες PISA του ΟΟΣΑ για τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 15χρονων μαθητών στην ανάγνωση και των επιδόσεών τους στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες. 

  4. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η θετική αξιολόγηση που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο «Ψήφισμα σχετικά με το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων». Στο ψήφισμα αυτό θεώρησε τα εν λόγω σχολεία ως «εξαίρετο εκπαιδευτικό υπόδειγμα που βασίζονται σε μια δοκιμασμένη και αποδεδειγμένης αξίας προσέγγιση της διδασκαλίας, που θα πρέπει να καταστούν παράδειγμα μιας από τις καλύτερες δυνατές μορφές σχολικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη», τονίζοντας ότι το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων θα μπορούσε να «συμβάλει στην επαγγελματική κινητικότητα και να βοηθήσει στην προώθηση της πολυγλωσσίας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». Τα κυριότερα στοιχεία στα οποία οφείλεται η επιτυχία του εν λόγω συστήματος περιλαμβάνουν την μοναδική πολύγλωσση εκπαιδευτική προσέγγιση δηλ. μητρική γλώσσα συν δύο ξένες γλώσσες και μαθήματα που διδάσκονται στην ξένη γλώσσα από αποσπασμένους καθηγητές που μιλούν την γλώσσα αυτή ως μητρική. Οδηγεί επίσης στο Ευρωπαϊκό Απολυτήριο που αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και αλλού. 

  5. Με βάση τα παραπάνω, εμείς, οι ευρωπαίοι πολίτες που υπογράφουμε, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
α) Να συγκροτήσει μια πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, στο πλαίσιο της οποίας γονείς, δάσκαλοι, μαθητές, κοινωνικοί εταίροι, ακαδημαϊκοί και οι αποφασίζοντες θα προτείνουν, θα συζητήσουν και τελικά θα διατυπώσουν μια ευρωπαϊκή πολιτική για ένα εκπαιδευτικό μοντέλο, ποιοτικό, πλουραλιστικό και στραμμένο προς την ΕΕ του 2020 για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των ευρωπαίων, το οποίο θα σέβεται «ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία» και που θα έχει ως πιθανό τελικό αποτέλεσμα την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού απολυτηρίου.
β) Να εκπονήσει, σε διαβούλευση με όλους τους συναφείς ενδιαφερόμενους φορείς και σεβόμενη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, καθώς και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών, ένα χάρτη πορείας για την εφαρμογή του προαναφερθέντος εκπαιδευτικού μοντέλου στην πράξη, προς όφελος των μελλοντικών ευρωπαϊκών γενεών. Εμείς που υπογράφουμε και είμαστε όλοι ευρωπαίοι πολίτες, εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας στα παραπάνω και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει επειγόντως τα αναγκαία μέτρα.
Παρακαλούμε υπογράψτε το κείμενο της πρωτοβουλίας και ζητήστε να το υπογράψουν και οι φίλοι σας (πιέστε το κουμπί Υποστήριξη»)
________________________________________________  
Για να ενημερωθείτε καλύτερα πριν αποφασίσετε να υπογράψετε ίσως να θέλετε να συμβουλευτείτε τα εξής έγγραφα:

1. Τα σχετικά άρθρα της Συνθήκης – http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190elc_002.pdf#page=121

2. Την Στρατηγική Ευρώπη 2020 – http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm

3. Το πρόγραμμα Erasmus για όλους στα ελληνικά – http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/doc/com_el.pdf (και τις σχετικές ενημερωτικές ιστοσελίδες, στα αγγλικά http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm)

4. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2009 – μαθησιακές τάσεις (μεταβολές στις επιδόσεις των μαθητών από το 2000 και μετά), Τόμος V – http://www.oecd.org/dataoecd/2/55/46752654.pdf (στα αγγλικά)

5. Το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων – http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P7-TA-2011-0402

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου